• Aktualności

      • Pasowanie na czytelnika

       24.02.2021

       23 lutego odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Spotkanie z małymi czytelnikami zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. Zanim dzieci zostały pasowane na czytelnika musiały wykazać się znajomością wierszy, bajek i bajkowych postaci rozwiązując quiz.  Na pamiątkę uczniowie otrzymali wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.  (J.K)

      • Rajd "Śladami Partyzantów"

       24.02.2021

       Nowa galeria Rajd "Śladami Partyzantów" została dodana do albumu fotograficznego

       W dniu 19.02.21 uczniowie z klas VII i VIII wzięli udział w VI Rajdzie Turystyczno-Historycznym na Przysłop "Śladami Partyzantów". Organizatorem rajdu jest PTTK Szczawnica oraz LO Krościenko. Trasa prowadziła z Placu Dietla przez Bereśnik do przełęczy Przysłop. Tu zostały zapalone znicze przy pomniku upamiętniającym pięciu partyzantów, którzy zginęli w niemieckiej zasadzce 21.02.1944r.

      • Kampania informacyjno-edukacyjna-przemoc

       22.02.2021

        

       Wpływ sytuacji pandemii na występowanie negatywnych zjawisk w rodzinie

        Sytuacja pandemii powoduje zmiany w funkcjonowaniu rodzin. Praca zdalna lub okresowy brak aktywności zawodowej rodziców, stałe przebywanie dzieci w domu w związku z nauką zdalną, a także ograniczenia w bezpośrednich zewnętrznych kontaktach społecznych powodują, że relacje społeczne członków rodziny odbywają się prawie wyłącznie w ramach kontaktów wewnątrzrodzinnych. Sytuacja taka stanowi wyzwanie dla rodzin i często ma pozytywne skutki – pozwala na pogłębienie relacji, odnajdywanie nowych aktywności indywidualnych i wspólnych, szersze, pozytywne oddziaływanie wychowawcze rodziców na dzieci. Stwarzać może jednak także zagrożenie ujawnienia się lub pogłębienia negatywnych zjawisk w relacjach rodzinnych – agresji, nadużywania środków psychoaktywnych, różnych przejawów przemocy. Wspólne, stałe przebywanie w jednym miejscu osób stosujących agresję i przemoc oraz członków rodzin, do których te zachowania są kierowane, powoduje nawarstwianie się atmosfery strachu, lęku, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, a także bezsilność i bezradność często przechodzące w stany depresyjne, a nawet suicydalne.

                   Negatywne zjawiska w rodzinie szczególnie mocno dotykają dzieci, które – nawet, gdy zachowania agresywne nie są skierowane do nich bezpośrednio – ponoszą emocjonalne konsekwencje: przeżywają trudne emocje, z którymi nie mogą sobie poradzić i nie mają (nie znają) możliwości uzyskania pomocy z zewnątrz. Specjaliści wskazują, że dzieci będące świadkami przemocy domowej, są narażone na emocjonalną i psychologiczną traumę oraz poczucie odrzucenia, a w dłuższej perspektywie mogą mieć problemy społeczne, behawioralne oraz emocjonalne. Te symptomy mogą prowadzić do depresji, myśli samobójczych czy agresji. Osoby, które w dzieciństwie były świadkami lub ofiarami przemocy, mogą przejawiać niektóre lub wszystkie z tych zachowań w życiu dorosłym, często nakręcając w ten sposób koło przemocy, co w konsekwencji wpływa na ich poczucie szczęścia.

       Według definicji sformułowanej przez Międzynarodową Organizację Nauk Medycznych i Światową Organizację Zdrowia „maltretowanie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które wpływa ujemnie na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka”.

                   Szczególnie negatywne skutki dla zdrowia i rozwoju dziecka ma stosowanie agresji, przemocy i nadużywanie środków psychoaktywnych (w tym alkoholu) – przez ich rodziców. Wielu badaczy wskazuje na silne związki pomiędzy piciem alkoholu a stosowaniem przemocy interpersonalnej w ogóle, a przemocy domowej szczególnie, co potwierdzają również wyniki monitoringu prowadzonego w naszym województwie przez Policję i Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, prezentowane w corocznych raportach.

       Powiązania pomiędzy piciem alkoholu a maltretowaniem dzieci:

        - szkodliwe picie alkoholu może bezpośrednio wpływać na funkcje psychiczne i kognitywne, zmniejszając samokontrolę i czyniąc człowieka bardziej podatnym na akty przemocy, również wobec dzieci,

       - szkodliwe picie alkoholu przez rodziców i opiekunów może wpływać niekorzystnie na poczucie odpowiedzialności, a także zmniejszać ilość czasu i pieniędzy, które mogą być przeznaczone dla dziecka. W takich sytuacjach może dojść do zaniedbania podstawowych potrzeb dziecka,

       - szkodliwe picie przez rodziców jest związane z innymi problemami, takimi jak słabe zdrowie psychiczne i antyspołeczny charakter. Te czynniki zwiększają ryzyko maltretowania dziecka,

        - doświadczenie bycia maltretowanym jako dziecko jest powiązane z ryzykownym i szkodliwym piciem alkoholu w późniejszym życiu. Sięganie po alkohol w życiu dorosłym stanowi często próbę poradzenia sobie z przeżyciami z dzieciństwa,

       - szkodliwe picie przez kobiety w ciąży może skutkować rozwojem alkoholowego zespołu płodowego (FAS) lub poalkoholowym efektem płodowym (FAE). Takie zaniedbania są powiązane również ze zwiększonym ryzykiem znęcania się nad dziećmi, a u dzieci z FAS lub FAE – z ryzykiem zachowań o charakterze przestępczym bądź aktów przemocy,

        - pozostawianie dzieci bez opieki bądź brak kontroli w zakresie sięgania przez nie po alkohol, co pozwala im regularnie się upijać, może zniszczyć ich zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadząc do zwiększonego ryzyka dokonywania aktów przemocy.

       Negatywne zjawiska w rodzinie powodują wystąpienie bezpośrednich skutków oraz – co ma szczególne znaczenie – skutków odroczonych, wpływających na jakość życia, w jego wielu aspektach, członków tych rodzin.

       Konsekwencjami przemocy fizycznej są urazy (np. siniaki, oparzenia, złamania), a w najcięższych przypadkach urazy powstałe w wyniku maltretowania, mogą mieć skutek śmiertelny. Wszystkie zachowania przemocowe wywołują symptomy związane ze stresem.

       Zachowania przemocowe skierowane bezpośrednio na osoby dorosłe mają negatywne konsekwencje również u świadków – szczególnie dzieci, które emocjonalnie zaangażowane są w relację dorosłych (rodziców).

        Problemy występujące u ofiar, zarówno w dzieciństwie, jak i w późniejszym życiu:

        - lęk, zaburzenia snu, depresja czy próby samobójcze. Zwiększają one ryzyko nadużywania alkoholu lub narkotyków,

       - ofiary są również bardziej narażone na przejawianie tendencji do przemocy w późniejszym życiu (znęcanie się nad dzieckiem, przemoc w stosunku do partnera),

        - maltretowanie dziecka i późniejsze problemy z alkoholem mogą wpływać na przenoszenie problemu przemocy z jednego pokolenia na następne,

       - maltretowane dziecko ma gorsze wyniki w nauce, co często skutkuje posiadaniem gorzej płatnej pracy w dorosłym życiu,

       - niektóre badania wykazały, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety, którzy doświadczyli maltretowania w dzieciństwie, są narażeni na większe ryzyko związania się w przyszłości z partnerem z problemami alkoholowymi, małżeńskimi bądź rodzinnymi. (Na podstawie raportu Child Maltreatment and Alcohol - WHO 2006 https://www.niebieskalinia.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/artykuly/54-maltretowaniedzieci-a-alkohol-raport-who-2006)

       W udzielaniu pomocy osobom dorosłym żyjącym w związku przemocowym – w budowaniu z nimi planu bezpieczeństwa – należy uwzględnić także bezpieczeństwo dzieci, na wypadek wystąpienia napaści/zachowań przemocowych ze strony osoby stosującej przemoc. Plan ten winien zawierać informacje dla dzieci przekazane przez osobę doświadczającą przemocy lub wspierającą dziecko, w tym:

        - co ma zrobić, gdyby doszło do napaści/zachowania przemocowego,

        - znać numery telefonów 112, 997 na Policję, 999 do pogotowia ratunkowego,

       - jak bezpiecznie opuścić dom, do kogo ze znajomych, sąsiadów lub rodziny zwrócić się o pomoc.

        

       Do współpracy w organizowaniu miejsc kontaktowych winny być włączone lokalne instytucje i służby – policja, instytucje pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacje pozarządowe. Podmioty te winny upowszechniać w środowisku informacje o własnych telefonach, stronach i innych możliwościach elektronicznego kontaktu, a także o ogólnopolskich telefonach, kampaniach i miejscach udzielania pomocy.

      • Program ,,ograniczenia zachorowalności na nowotwory"

       16.02.2021

       Program ,,ograniczenia zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów"

       Nasza szkoła przystąpiła do  Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka - edycja 2020/2021.

       W ramach programu zostaną przeprowadzone zajęcia z uczniami klasy VII i VIII, po których uczniowie będą znać zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, czy też zróżnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami. (J.K)

      • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 29 finał

       16.02.2021

        

       Niezwykle istotne jest, by uczniowie już od najmłodszych lat uczyli się, że bezinteresowna pomoc jest ważna i by nigdy nie wahali się wspierać potrzebujących.  

       Choć trwa pandemia, WOŚP nie przestaje grać! Kolejny raz nasza szkoła włączyła się w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek 29 stycznia, jeszcze przed wielkim finałem, w szkole  była wystawiona puszka, do której bardzo chętnie wrzucali pieniądze nie tylko uczniowie klas młodszych. (J.K) 

        

      • W rytmie walczyka, zumby i twista

       16.02.2021

       Zajęcia z wychowania fizycznego i świetlicy zawsze mobilizują dzieci do aktywności ruchowo - twórczej.  Tym razem w czwartek- 4 lutego uczniowie klasy I  uczyli się elementów takich tańców , jak: zumba, twist i walczyk . Atrakcją w tym dniu dla dzieci było to, że każde z nich miało możliwość przebrać się za  bohaterów znanych bajek i zaprezentować swoje stroje - przecież to czas karnawału. Radość i śmiech gościł na buziach wszystkich pierwszaków. 

       Zajęcia z wychowania fizycznego i świetlicy zawsze mobilizują dzieci do aktywności ruchowo - twórczej. Tym razem w czwartek- 4 lutego uczniowie klasy I uczyli się elementów takich tańców , jak: zumba, twist i walczyk . Atrakcją w tym dniu dla dzieci było to, że każde z nich miało możliwość przebrać się za bohaterów znanych bajek i zaprezentować swoje stroje - przecież to czas karnawału. Radość i śmiech gościł na buziach wszystkich pierwszaków. 

       Zajęcia z wychowania fizycznego i świetlicy zawsze mobilizują dzieci do aktywności ruchowo - twórczej. Tym razem w czwartek- 4 lutego uczniowie klasy I uczyli się elementów takich tańców , jak: zumba, twist i walczyk . Atrakcją w tym dniu dla dzieci było to, że każde z nich miało możliwość przebrać się za bohaterów znanych bajek i zaprezentować swoje stroje - przecież to czas karnawału. Radość i śmiech gościł na buziach wszystkich pierwszaków. ​​​​​​​

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
    • (+18) 262-97-02
    • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
    • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP