• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności

      
     Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl
      

      Wstęp deklaracji

     www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony

     Dane teleadresowe jednostki

     Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
     ul. Nad Zalew 12
     34-443 Sromowce Wyżne
     e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl
     tel./fax 18262702

      

     Data publikacji strony internetowej: 2009 -11-20
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23
      
     jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl  Strona
     zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości - aktualizowane są na bieżąco.
      
     Ułatwienia na stronie : www.spsromowcewyzne.czorsztyn.pl 
     Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:
     mapa strony
     focus wokół elementów nawigacyjnych
      
     Data sporządzenia deklaracji
     Deklarację sporządzono dnia 2020-12-1
      
     Skróty klawiaturowe
     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe
     Telefon: 18 2629702
     e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl 
     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Workowska 

      

     Procedura wnioskowo-skargowa
     www.rpo.gov.plUprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 

      

     Dostępność architektoniczna
     • informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
     • wejście główne do budynku szkoły znajduje się od strony południowej. Przed wejściem znajduje się podest z jednym stopniem, 
     • szkoła posiada, drugie wejście do budynku dostosowane dla osób poruszających się na wózku. 
     • miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
     • hol główny, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, kilka klas znajdują się na jednym poziomie,
     • w budynku są ścieżki dotykowe z podłużnymi wypukłościami, umieszczone powyżej poziomu posadzki,
     • nakładka na poręczy z napisem w alfabecie Braille’a,
     • plan pomieszczeń na każdej kondygnacji  z napisem w alfabecie Braille’a,zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

      

      

     Koordynatorzy do spraw dostępności w Szkole Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych

     e-mail: sp_sromowcewyzne@czorsztyn.pl 
     tel.: 182629702
     Dorota Półchłopek - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
      

      

     Jadwiga Kobylarczyk - Koordynator do spraw dostępności cyfrowej.
     tel.: 182629702
     e-mail: jadwiga.kob@spsw.czorsztyn.pl
  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych
   • (+18) 262-97-02
   • Szkoła Podstawowa im. dh. Olgi Małkowskiej 34-443 Sromowce Wyżne, Nad Zalew 12 Poland
   • e-puap - /spsromowcewyzne/SkrytkaESP